تاريخ : جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧ | ٩:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧ | ٩:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧ | ٩:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ٤:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ٤:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D Aتاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D Aتاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D A

خنده همیشه بر لب ها یتان باشدتاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D Aتاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦ | ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده گل : A I D A

وای نگاه اه  پ ی ا م؟تاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٥ | ٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D Aتاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٥ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A

سلام                                                                          

نگو که ناراحتی؟

 

 

 

 

آهان بگم بگم...... حتما بادوستات دعوا کردی ؟