حکم دل

 

 

 

دَ م از بازی حـــــــکم میزنی!

 


دَ م از حـــــــــکمدل میزنی!

 
 

پس به زبان “ قمـار” برایت میگویم!
 


قمار زندگی را به کسی باختم که “ تک” دل
 
 
را با “خشت” برید!
 


باخت ِ زیبایی بود!
 


یاد گرفتم به دل ، دل نبندم!
 


یاد گرفتم از روی دل حـــــــــکم نکنم!
 

دل
را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با
 
 
 
خشت تک بــُری نکنند!
 
 

دَ م از بازی حـــــــکم میزنی!
 
 

 را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که
 
 
با خشت تک بــُری نکنند!
 
/ 0 نظر / 17 بازدید