پدر

 

داستان سگی که می خواد برای پدرش جشن بگیرد.

 

 

بعد از ناهار حمام رفتم که تمیز بشم.(برای جشن) »»»»»»  

 

 

 

بعد لباس بیرونی پوشیدم که هدیه ویه سری چیزای چرت وپرت بگیرم.(برای جشن)

 

 

ولی حسابی گند زدم.

 

بعد دیدم بابام اومد.                                             » 

 

 

 

گیج شده بودم.سریع به اتاقم رفتم و لباسم خوشگلهرو پوشیدم.

 

 

 

 

سریع هدیه را آوردم به گفتمروزت مبارک بادپدرم.برای خاطره ی بعد بدرود. 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
پریسا

جالب بود